Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Seitsemän Hunnun Tanssi Ry ja kotipaikka Jyväskylä.

2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on itämaisen tanssin tunnetuksi tekeminen ja harrastuksen edistäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja opetustyötä jakamalla oikeaa tietoa itämaisesta tanssista ja järjestämällä kursseja, juhlia ja muita tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa itämaisen tanssin harrastaja täyttämällä yhdistyksen jäsenilmoittautumislomakkeen ja toimittamalla sen jäsensihteerille.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsenyydestä hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan kaksi (2) vuotta kerrallaan.

Varsinaiset sekä varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta sihteerin, jäsensihteerin, kurssisihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kerran kuussa tai kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

6 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena sähköpostitse tai postitse kullekin jäsenelle.

8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 6. käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 Yleissäännös

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.


Uudet säännöt hyväksytty syyskokouksessa 24.11.1995.

Muutokset pykäliin 4 ja 6 hyväksytty syyskokouksessa 30.11.96.

Muutokset pykäliin 4, 7 ja 9 hyväksytty syyskokouksessa 14.11.2018